REE chính thức nâng sở hữu tại Phong điện Thuận Bình lên 49%