Sở giao dịch Hong Kong muốn mua Sở giao dịch London