Tập đoàn Đầu tư Long Giang đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu LGL