Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va