Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn