Thống kế tần suất những số xuất hiện nhiều nhất trong tháng