Thanh Hóa chấm dứt chủ trương lập quy hoạch khu du lịch sinh thái biển