Trưởng ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2