VEAM bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Ngọc Hà