Vinachem muốn bán 27% vốn tại công ty sở hữu thương hiệu Sơn Đại Bàng