Ngân hàng

Agribank đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC

Năm 2019, Agribank đề ra mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) để tự xử lý.

Agribank đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC

Agribank đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC

Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), năm 2019, Agribank đề ra mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) để tự xử lý; kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và đưa dòng vốn tiếp tục quay vòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thời gian qua, Agribank thực hiện quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý và kiểm soát nợ xấu.

Thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 (Nghị quyết 42) của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Chỉ thị số 06/CT-NHNN và Kế hoạch hành động của toàn ngành ngân hàng về xử lý nợ xấu, Agribank đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động với những giải pháp cụ thể và quyết liệt.

Theo đó, Agribank đã tổ chức rà soát, xây dựng, tập huấn quy chế thu giữ tài sản đảm bảo, giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo, bán nợ xấu cho VAMC theo giá thị trường; chủ động thực hiện tổng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các khoản nợ xấu đến 15/8/2017, thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực; miễn, giảm lãi tồn đọng theo thời hạn trả nợ gốc để khuyến khích khách hàng tìm mọi nguồn thu trả nợ ngân hàng và hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu được Agribank đặt ra là gắn việc xử lý nợ xấu với hỗ trợ, tạo điều kiện cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh. Vì vậy, trong các phương án xử lý nợ của Agribank có cả phương án chấp nhận giảm lãi suất để góp phần hỗ trợ khách hàng trả nợ; đồng thời phối hợp với VAMC và các đơn vị có liên quan triển khai một số chính sách động viên, khuyến khích khách hàng trả nợ ngân hàng.

Lũy kế đến ngày 31/3/2019, Agribank đã thu hồi và tự xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 đạt trên 93.000 tỷ đồng

Kết thúc năm 2018, nợ xấu nội bảng của ngân hàng về mức 1,51%, thu hồi được gần 12.000 tỷ đồng nợ đã bán và đã xử lý rủi ro, chiếm tỷ lệ 14% tổng dư nợ đã xử lý.

Bên cạnh đó, với gần 26.000 tỷ đồng đã được trích lập dự phòng rủi ro, Agribank tự tin đủ khả năng mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC và xử lý kịp thời các khoản nợ xấu phát sinh nếu có trong năm 2019./.

Tin mới lên