Bổ sung Trung tâm điện lực Long sơn vào quy hoạch điện