Đô thị

Bác đề xuất chấp thuận chủ trương đồng thời công nhận chủ đầu tư với dự án không có đất ở

(VNF) - Bộ Xây dựng khẳng định đề nghị bổ sung thêm trường hợp nhà đầu tư chỉ cần có quyền sử dụng đất không phải là đất ở cũng được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại là không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở và cũng không phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013

Bác đề xuất chấp thuận chủ trương đồng thời công nhận chủ đầu tư với dự án không có đất ở

'Không thể chấp thuận chủ trương đồng thời công nhận chủ đầu tư với dự án không có đất ở'

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) gần đây đã đề nghị Chính phủ bổ sung thêm trường hợp “nhà đầu tư có quyền sử dụng loại đất khác không phải là đất ở” cũng được chấp thuận chủ trương đồng thời với việc công nhận nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Về đề nghị này, Bộ Xây dựng nhận thấy, theo quy định tại Điều 22 của Luật Nhà ở 2014 thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua 3 hình thức: đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện làm chủ đầu tư theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 23 của Luật Nhà ở.

Tại điểm c khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư 2020 đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở 2014 quy định như sau: Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở.

Trên cơ sở quy định của Luật Nhà ở 2014 và Luật Đầu tư 2020 thì khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP đã quy định có 3 trường hợp được chấp thuận chủ trương đồng thời với công nhận chủ đầu tư dự án gồm: có quyền sử dụng đất ở hợp pháp; có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở; nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Trong 3 trường hợp nêu trên thì trường hợp thứ 2 là bổ sung thêm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020.

Đối chiếu với quy định của Luật Nhà ở 2014 và Luật Đầu tư 2020, Bộ Xây dựng cho rằng đề nghị của HoREA về việc bổ sung thêm trường hợp nhà đầu tư chỉ cần có quyền sử dụng đất không phải là đất ở cũng được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại là không phù hợp với quy định của 2 đạo luật Đầu tư và Nhà ở.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh đề nghị của HoREA cũng không phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013 (Điều 118 của Luật Đất đai 2013 đã quy định trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, cho thuê mua thuộc trường hợp phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất).

Tin mới lên