Tiêu điểm

Ban Nội chính Trung ương: Năm 2018 sẽ đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án

(VNF) – Năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017, quý I và giữa quý II/2018.

Ban Nội chính Trung ương: Năm 2018 sẽ đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

2017 - năm bận rộn của Ban Nội chính Trung ương

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đánh giá trong năm 2017, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành nhiều công việc với kết quả cao.

Cụ thể, Ban đã triển khai 7 đề án lớn do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) giao; chủ trì giúp Ban Chỉ đạo triển khai 8 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại 20 tỉnh đồng thời sơ kết tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo ở 9 bộ, ngành và 43 địa phương.

Ban Nội chính Trung ương: Năm 2018 sẽ đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án

Năm qua, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành giai đoạn điều tra chuẩn bị đưa ra xét xử 9 vụ án

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các vụ án, vụ việc ở cả 3 cấp độ.

Đặc biệt là phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý nghiêm minh, mức án nghiêm khắc đối với nhiều vụ án lớn, hoàn thành giai đoạn điều tra chuẩn bị đưa ra xét xử 9 vụ án, trong đó có vụ án Trịnh Xuân Thanh.

Cùng với đó, Ban Nội chính Trung ương đã thẩm định, tham gia nhiều ý kiến với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng đối với nhiều dự án luật và đề án quan trọng...

Năm 2018 tập trung hoàn thành 6 đề án, kế hoạch, thúc tiến độ 15 vụ án

Năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung hoàn thành 6 đề án, kế hoạch đang triển khai để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và 19 đề tài, đề án, chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra của Ban.

Cùng với đó, Ban Nội chính Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai Đề án được Bộ Chính trị giao tại Kế hoạch số 78-KH/TW về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch nhằm phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương cũng sẽ tham mưu có chất lượng đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về các dự án xây dựng pháp luật, những đề án có nội dung liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả tham mưu, đề xuất, tham gia ý kiến với các bộ ngành trong việc xây dựng chủ trương và cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội cũng như các chủ trương, giải pháp về nội chính và phòng chống tham nhũng...

Năm nay, Ban Nội chính Trung ương tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 10-KL/TW và tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị và kết luận này.

Ngoài ra, Ban cũng sẽ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến nay; đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 61-KH/BNCTW, kế hoạch số 36-KH/BNCTW và Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc 3 cấp độ.

Trên cơ sở nắm tình hình, Ban tích cực tham mưu Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác nội chính, an ninh quốc gia; ban hành các quy trình kiểm tra, giám sát, qua đó nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các bộ, ngành trung ương và các địa phương...

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017, Quý I và giữa Quý II-2018.

Đồng thời tập trung khẩn trương kết luận điều tra, truy tố để đưa ra xét xử chậm nhất vào đầu tháng 2/2018 một số vụ án trọng điểm cũng như tiếp tục tập trung tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đối với các vụ án, vụ việc thuộc 3 cấp độ.

Tập trung nghiên cứu quy định về kiểm soát quyền lực

Tán thành với các nhiệm vụ đã được hội nghị xác định trong năm 2018, ông Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ Ban cần bám vụ án, vụ việc, tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài.

Đồng thời rà soát đưa vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo để chỉ đạo kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2018.

Bên cạnh đó, theo dõi, tham mưu, đề xuất kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án còn lại trong quý I, II năm nay theo thông báo của Thường trực Ban Chỉ đạo, bảo đảm việc xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Ông Phan Đình Trạc lưu ý Ban Nội chính Trung ương phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan chọn một số vụ án, vụ việc điển hình để tổng kết, rút kinh nghiệm; tiếp tục lựa chọn đưa một số vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Năm nay, Ban Nội chính Trung ương tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng của Ban Chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước kiểm tra, rà soát việc thanh tra, kiểm toán 12 dự án thua lỗ kéo dài, dư luận quan tâm; tập trung hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 và 5 Đề án lớn để trình Bộ Chính trị.

Ban Nội chính Trung ương tập trung nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Kế hoạch 07 của Bộ Chính trị

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, phát biểu ý kiến về một số dự án Luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình đôn đốc, hướng dẫn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương...

Tin mới lên