Học thuật

Bán và thuê lại là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinace tìm hiểu Bán và thuê lại (sales and leaseback) là gì?

Bán và thuê lại là gì?

Hoạt động bán và thuê lại hình thành khi bên sở hữu tài sản (Seller) bán lại tài sản cho một đối tác khác (Buyer) và chủ động thuê lại tài sản đó

Bán và thuê lại (sales and leaseback) là thỏa thuận theo đó người chủ tài sản nhất trí bán tài sản cho một người hay công ty khác với điều kiện được thuê lại trong thời hạn nhất định với số tiền thuê nhất định. Việc cho thuê lại thường được tiến hành để các công ty sở hữu những tài sản có giá trị như đất đai có thể đổi lấy tiền để sử dụng vào các mục đích kinh doanh khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hoạt động bán và thuê lại hình thành khi bên sở hữu tài sản (Seller) bán lại tài sản cho một đối tác khác (Buyer) và chủ động thuê lại tài sản đó. Lúc này, bên bán tài sản sẽ đóng vai trò bên thuê lại tài sản (Lessee) và bên mua tài sản sẽ trở thành bên cho thuê tài sản (Lessor). Hình thức thuê lại có thể là Thuê tài chính hay là Thuê hoạt động tùy vào thỏa thuận của hai bên.

Hoạt động bán và thuê lại được sử dụng phổ biến trong các ngành sản xuất kinh doanh có đặc thù tài sản có giá trị lớn và chiếm tỷ trọng cao trong giá trị tài sản của doanh nghiệp. Trong đó, ngành bất động sản, hàng không là những ngành có số lượng doanh nghiệp sử dụng hoạt động này rất phổ biến.

 

Tin mới lên