Hồ sơ VNF

Báo cáo 'Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách' của VnREA

(VNF) - Đề tài khoa học “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách” do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thực hiện nghiên cứu nhằm đưa ra những dữ liệu khoa học, thực tiễn phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước và sự tham gia thị trường bất động sản của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Báo cáo 'Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách' của VnREA

Ở Việt Nam, nghiên cứu về bất động sản và thị trường bất động sản không phải là vấn đề mới.

Ở Việt Nam, nghiên cứu về bất động sản và thị trường bất động sản không phải là vấn đề mới. Thời gian qua đã có nhiều công trình khoa học về đề tài này được công bố.

Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện, đi sâu vào bản chất vấn đề, nhất là lượng hóa vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam để giúp cho các nhà làm chính sách kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp và người dân nhìn nhận đầy đủ hơn về thị trường bất động sản trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra.

Trên cơ sở đó, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu tổng quan về vai trò của bất động sản, thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam thông qua phương pháp lượng hóa và phân tích hệ thống.

Hiện nay, chưa có những đánh giá đúng về vai trò, sức lan tỏa vô cùng to lớn của thị trường bất động sản đối với toàn bộ nền kinh tế, với nhiều ngành nghề khác nhau; cũng như đánh giá chưa đầy đủ mức đóng góp không hề nhỏ của kinh tế bất động sản vào GDP hàng năm. Từ thực tế đó, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu về:

Một là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về bất động sản và vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam; kinh nghiệm của một số nước về vấn đề này trong việc phát triển thị trường bất động sản;

Hai là phân tích thực trạng vai trò của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế Việt Nam và những vấn đề đặt ra (đóng góp vào phát triển kinh tế và gia tăng tài sản quốc gia; đóng góp thông qua khả năng lan tỏa đến các ngành kinh tế quan trọng khác của nền kinh tế, nhất là những ngành liên quan trực tiếp như xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, lưu trú – ăn uống và tài chính – ngân hàng....; vai trò của ngành bất động sản đối với việc thu hút, gia tăng lao động; phát triển nhà ở và quá trình đô thị hóa; lượng hóa quy mô tài sản bất động sản của Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030... làm cơ sở hoạch định chính sách và điều tiết thị trường).

Ba là trên cơ sở dự báo lượng hóa (ước tính quy mô của thị trường bất động sản trong tương lai), đề ra những giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

Quý độc giả click tại đây để tải Đề tài nghiên cứu khoa học 'Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách' của VnREA thực hiện.

Tin mới lên