Hồ sơ VNF

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan trung ương năm 2018 của BTAP

(VNF) - Báo cáo chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương năm 2018 (MOBI 2018) là khảo sát độc lập đầu tiên tại Việt Nam đánh giá mức độ công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương do Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) thực hiện.

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan trung ương năm 2018 của BTAP

MOBI 2018 là công cụ giúp các bộ, cơ quan trung ương có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý NSNN và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015.

Bên cạnh đó, MOBI còn giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách của các bộ và cơ quan trung ương thông qua các hình thức minh bạch, giải trình và sự tham gia về ngân sách.

Bộ câu hỏi khảo sát MOBI được thiết kế dựa trên các quy định của Luật NSNN năm 2015 và các quy định về công khai minh bạch hiên hành của Việt Nam.

Phương pháp đánh giá MOBI được xây dựng dựa vào tham khảo phương pháp khảo sát về công khai ngân sách quốc gia (OBI) của IBP và các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực ngân sách (bao gồm các hướng dẫn của IMF, OECD, INTOSAI).

Khảo sát MOBI 2018 đánh giá mức độ công khai ngân sách dựa trên các chỉ số về tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ và tính thuận tiện của 6 loại tài liêu ngân sách bắt buộc phải công khai theo Luât NSNN 2015 và hướng dẫn tại Thông tư 61/2017/TT-BTC.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan Trung ương năm 2018 của BTAP tại đây.

Tin mới lên