Hồ sơ VNF

Báo cáo của Chính phủ về cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2016

(VNF) - VietnamFinance giới thiệu Báo cáo về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và 9 tháng 2016, giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn tới của Bộ Tài chính.

Báo cáo của Chính phủ về cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2016

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2011 -  2015 và 9 tháng năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước đã tích cực thực hiện đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hiện tại, hệ thống DNNN đã và đang được đổi mới, sắp xếp, thu gọn, từ chỗ năm 2010 còn gần 1.500 DNNN, sau khi tích cực thực hiện cổ phần hóa, số DNNN tính đến hết năm 2015 còn 652 doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, đảm bảo cân đối vĩ mô cho nền kinh tế, công ích, an ninh, quốc phòng.

Công tác cổ phần hoá cũng đã góp phần tái cơ cấu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và xã hội. Các doanh nghiệp đã tự cơ cấu lại toàn bộ nguồn nhân lực của mình thông qua phương án sắp xếp lao động khi cổ phần hóa, lao động dôi dư ở các đơn vị sắp xếp, cổ phần hóa tiếp tục được hưởng chính sách trợ cấp; được hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại nghề.

Nguồn nhân lực của xã hội cũng nhờ đó đã được cơ cấu lại để sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả hơn, đồng thời vẫn duy trì và đảm bảo ổn định an sinh xã hội.

Theo số liệu báo cáo của các DNNN đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa, cụ thể: vốn điều lệ tăng 72%; tổng tài sản tăng 39%; vốn chủ sở hữu tăng 60%; doanh thu tăng 29%; lợi nhuận trước thuế tăng 49%; nộp ngân sách tăng 27%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.

Bạn đọc quan tâm đến vấn đề này có thể tải báo cáo tại đây.

Tin mới lên