Hồ sơ VNF

Báo cáo sơ kết tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng

(VNF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết về cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020, đồng thời đề xuất một số giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo sơ kết tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng

Báo cáo tóm tắt sơ kết kết quả cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế (Nghị quyết 05) và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết 24), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 2 Nghị quyết nêu trên (Nghị quyết 27).

Nghị quyết 27 về chương trình hành động của Chính phủ đã giao 16 nhóm nhiệm vụ với 120 nhiệm vụ cụ thể (Phụ lục 5 của Báo cáo tổng hợp), cho các Bộ, ngành. Tiếp theo đó, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các kế hoạch hành động triển khai, tổ chức thực hiện và theo dõi, giám sát các nhiệm vụ đã được giao; báo cáo sơ kết tình hình gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Hầu hết các nhiệm vụ được giao đã được thực hiện đúng thời hạn và đạt kết quả ở các mức độ khác nhau. Theo đánh giá sơ bộ (Phụ lục 5), có 25,8% nhiệm vụ đã triển khai và có kết quả rõ ràng, 57,5% số nhiệm vụ đang triển khai nhưng chưa có kết quả rõ ràng, và 16,7% nhiệm vụ triển khai chậm hoặc chưa triển khai.

Các nhóm định hướng, chính sách lớn có tỷ lệ nhiệm vụ đạt kết quả rõ ràng ở mức cao bao gồm ổn định kinh tế vĩ mô (66,7% số nhiệm vụ), cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (62,5% số nhiệm vụ), hoàn thiện thể chế kinh tế (35,7%) và cơ cấu lại đầu tư công (khoảng 33,3%).

Các nhóm định hướng, chính sách lớn có tỷ lệ nhiệm vụ đạt kết quả rõ ràng ở mức thấp bao gồm: đổi mới cách thức liên kết giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; cơ cấu lại các ngành công nghiệp; và phát triển thị trường các nhân tố sản xuất.

Bạn đọc quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo tóm tắt sơ kết kết quả cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 tại đây.

Tin mới lên