Hồ sơ VNF

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN

(VNF) - Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội vừa trình báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước lên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN

Theo báo cáo, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, tuy nhiên để bảo đảm minh bạch, gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ, đề nghị nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý một số nội dung về nguyên tắc xử lý nợ.

Cụ thể, bổ sung vào cuối khoản 1 nguyên tắc quy định về trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định của pháp luật và theo quy định của tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng để khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp quay lại sản xuất kinh doanh, đề nghị chỉ thu hồi đối với các trường hợp được xóa do bỏ trốn, bỏ địa chỉ kinh doanh và trường hợp do vi phạm pháp luật.

Về đối tượng xử lý tiền thuế nợ, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên tại khoản 2 đề nghị sửa lại để đảm bảo chính xác.

Đối với thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ và hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý nợ, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết, vì thẩm quyền việc khoanh nợ, xóa nợ được quy định phù hợp với Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước tại đây.

Tin mới lên