Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu năm 2018

(VNF) - Từ khi ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 đến nay, đã có 35 doanh nghiệp nhà nước và 32 doanh nghiệp thuộc 02 Tập đoàn (EVN, TKV) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại.

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu năm 2018

32 doanh nghiệp thuộc 02 Tập đoàn (EVN, TKV) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại. (Ảnh: An Chi)

Về tình hình cổ phần hóa, trong 9 tháng đầu năm 2018, có 11 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 10 DNNN và 01 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.634 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.329 tỷ đồng.

Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 18.310 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 11.158 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.289 tỷ đồng, đấu giá công khai 4.762 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 90 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp gồm 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017 và 64 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2018. Tuy nhiên, đến hết tháng 9/2018, chỉ mới cổ phần hóa được 11 doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến hết tháng 9/2018 mới cổ phần hóa được 11 doanh nghiệp.

Như vậy, tiến độ triển khai cổ phần hóa trong 09 tháng đầu năm 2018 là chậm, có khả năng không đạt được số lượng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN.

Về tình hình thoái vốn, trong 09 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được 5.067 tỷ đồng, thu về 10.499 tỷ đồng. Trong đó, có 18 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã được thoái vốn nhà nước với giá trị 1.308 tỷ đồng, thu về 2.511 tỷ đồng.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 tại đây.

Tin mới lên