Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020

(VNF) - Trong 9 tháng năm nay, Chính phủ đã tập trung huy động trái phiếu Chính phủ (TPCP) với kỳ hạn dài để đáp ứng nhu cầu huy động vốn của NSNN và tái cơ cấu danh mục nợ TPCP, đồng thời gắn khối lượng phát hành TPCP với việc trả nợ gốc đến hạn và tiến độ giải ngân.

Báo cáo tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020

Trong 9 tháng năm 2019, Chính phủ đã giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.416 triệu USD.

Tính đến cuối tháng 9/2019, khối lượng phát hành TPCP đạt 160.991,5 tỷ đồng (đạt 52,5% kế hoạch cả năm), trong đó 100% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, 92,9% khối lượng phát hành có kỳ hạn 10 năm trở lên, kỳ hạn phát hành bình quân 9 tháng duy trì ở mức cao, đạt 13,51 năm.

Tỷ lệ huy động vốn 9 tháng đầu năm đạt thấp do thu ngân sách những tháng đầu năm tương đối tốt, tồn ngân quỹ kho bạc cao, vì vậy Chính phủ đã rà soát tình hình thu, chi, trả nợ gốc ngân sách trung ương để điều chỉnh khối lượng phát hành TPCP cho phù hợp, đồng thời sử dụng một phần ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay để giảm phát hành TPCP, giảm chi phí vay nợ.

Trong 9 tháng năm 2019, Chính phủ đã giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.416 triệu USD, tương đương khoảng 32.737 tỷ đồng, chiếm 30,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Được biết, lý do giải ngân vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài chậm chủ yếu do kế hoạch đầu tư công trung hạn bố trí thiếu so với nhu cầu; kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển từ nguồn vốn nước ngoài 2019 phân bổ chậm; vướng mắc về thủ tục đầu tư; chất lượng thiết kế và tính sẵn sàng triển khai dự án; vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm đấu thầu, bố trí vốn đối ứng, thủ tục cho vay lại.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020 tại đây.

Tin mới lên