Hồ sơ VNF

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017

(VNF) - Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại 63 tỉnh, thành phố.

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017

Một trong những đơn vị cổ phần hóa gây thất thoát tài sản nhà nước.

Theo báo cáo, việc tuân thủ quy định trong xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa còn một số hạn chế. Cụ thể, có nhiều trường hợp không xây dựng, phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa, một số doanh nghiệp không lập phương án sử dụng đất nhưng vẫn được phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Mặt khác, không ít trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng phương án sử dụng đất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, có trường hợp xây dựng phương án sử dụng đất khi hồ sơ pháp lý về đất đai chưa đảm bảo. Xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng đất không phù hợp với phương án sắp xếp xử lý nhà đất được phê duyệt hoặc không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra, kiểm toán việc thực hiện thông tin cáo bạch liên quan đến đất khi cổ phần hóa còn cho thấy trường hợp công bố thiếu thông tin khi cổ phần hóa cũng như chưa thực hiện công khai thông báo một cách minh bạch, rõ ràng đối với thông tin lê quan đến đất đại trước, trong cổ phẩn hóa khi thực hiện bán cổ phần hóa lần đầu.

Về việc chấp hành phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa, báo cáo cũng nêu rõ, mặc dù các doanh nghiệp về cơ bản đã thực hiện nhưng vẫn còn một số tồn tại, vi phạm như sử dụng đất không đúng mục đích theo quyết định giao đất, cho thuê đất.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương còn tình trạng đất sau cổ phần hóa không đưa vào sử dụng hoặc chậm dẫn đến hoang hóa, tranh chấp và lấn chiếm.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017 tại đây.

Tin mới lên