Hồ sơ VNF

Báo cáo về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

(VNF) - Trong nhiệm kỳ, với sự quyết tâm cao, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN đã chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán trên cơ sở thực hiện các giải pháp đột phá về siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Báo cáo về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về xử lý tài chính đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2021

Giai đoạn 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước luôn quan tâm đến công tác xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Ngay từ năm 2016, để triển khai thi hành Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015, thực hiện chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành kế hoạch xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả, đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật và 57 văn bản quản lý nội bộ, trong đó đã xây dựng và ban hành mới hệ thống 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước theo chuẩn quốc tế ISSAI phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về xử lý tài chính đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị.

Ngoài ra, có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV tại đây.

Tin mới lên