Hồ sơ VNF

Báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

(VNF) - Chính phủ vừa có báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2021. Số liệu báo cáo được tổng hợp từ tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 của 826 doanh nghiệp gồm 673 doanh nghiệp nhà nước và 153 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

Năm 2021, tổng doanh thu của 826 doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt 2.128.254 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 của 826 doanh nghiệp, tổng tài sản là 3.749.867 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2020. Tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm 33% tổng tài sản.

Trong đó khối các tập đoàn, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con có tổng tài sản là 3.390.295 tỷ đồng, chiếm 90% tổng tài sản của các doanh nghiệp. 

Trong số 826 doanh nghiệp, tổng tài sản của các doanh nghiệp trung ương là 3.278.062 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2020. Còn tổng tài sản của doanh nghiệp địa phương là 471.805 tỷ đồng, tương đương với năm 2020.

Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp trên là 1.795.451 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, khối các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con là 1.586.863 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020, chiếm 88% tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp.

Cũng theo báo cáo, tổng vốn Nhà nước đang đầu tư tại 826 doanh nghiệp là 1.671.574 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp trung ương là 1.417.721 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020. Còn doanh nghiệp địa phương là 253.853 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2020.

Về doanh thu năm 2021, báo cáo cho biết tổng doanh thu của 826 doanh nghiệp trên đạt 2.128.254 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020. Trong đó, khối các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con là 1.919.795 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020, chiếm 90% tổng doanh thu của các doanh nghiệp

Trong khi đó, lãi phát sinh trước thuế đạt 205.045 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 323.876 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020, chủ yếu thu từ hoạt động kinh doanh nội địa (chiếm 75% tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước). 

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2021 của Chính phủ tại đây.

Tin mới lên