Hồ sơ VNF

Báo cáo về tình hình đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN giai đoạn 2016 - 2020

(VNF) - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa có báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong khối doanh nghiệp trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo về tình hình đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN giai đoạn 2016 - 2020

Đến hết năm 2020, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chưa thực hiện được việc thoái vốn theo tỷ lệ thoái vốn và tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo báo cáo, về cổ phần hoá, trong giai đoạn 2016 - 2020, đến hết năm 2021, có 18/61 doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hoá (đạt 29,5% kế hoạch), thu về 23.164 tỷ đồng. Trong đó, cổ phần hoá công ty mẹ đến hết năm 2020, toàn khối có 14/36 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối đã thực hiện hoàn thành cổ phần hoá, tăng 4 công ty mẹ so với năm 2016.

Bên cạnh đó, từ 2017 đến nay, có 9/18 tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện cổ phần hóa được 15/57 doanh nghiệp, thu về 21.548 tỷ đồng. Trong đó, 3/18 tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa theo danh mục cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, còn lại 42 doanh nghiệp chưa thực hiện cổ phần hóa.

Về thoái vốn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết có 3 tập đoàn, tổng công ty thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại 78 doanh nghiệp theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: 76 doanh nghiệp).

Đến hết năm 2020, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam chưa thực hiện được việc thoái vốn theo tỷ lệ thoái vốn và tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã hoàn thành thoái vốn tại 9/45 doanh nghiệp theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với giá vốn 254 tỷ đồng, thu về 500 tỷ đồng, gấp 1,96 lần giá vốn; còn lại 31 doanh nghiệp chưa hoàn thành thoái vốn.

Trong khi đó, toàn khối đã thực hiện thoái vốn theo quyết định của các cấp có thẩm quyền phê duyệt tại 165/530 doanh nghiệp (đạt 31,1% kế hoạch), với giá vốn là 12.938 tỷ đồng, thu về 40.971 tỷ đồng, gấp 3,2 lần giá vốn.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tại đây.

Tin mới lên