Hồ sơ VNF

Báo cáo về tương lai của doanh nghiệp ASEAN do Oxfam thực hiện

(VNF) - Đông Nam Á đang chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây, nhưng thách thức đi kèm là không hề nhỏ, đặc biệt là ở sự gia tăng của bất bình đẳng.

Báo cáo về tương lai của doanh nghiệp ASEAN do Oxfam thực hiện

Báo cáo về tương lai của doanh nghiệp ASEAN do Oxfam thực hiện.

Các giải pháp cũng đang được định hình, và các nhà lãnh đạo của khu vực đã nhất trí rằng tăng trưởng bao trùm chính là con đường phía trước. Các nền kinh tế bao trùm cần có những mô hình kinh doanh bao trùm.

Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng giải pháp từ phía các doanh nghiệp là rất tiềm năng. Nhiều mô hình kinh doanh bình đẳng hơn đang nổi lên, từ những sáng kiến thúc đẩy tính bền vững về xã hội và môi trường các ngành kinh doanh nông nghiệp và may mặc tại Campuchia, mô hình kinh doanh thông qua hợp tác với những cộng đồng nghèo ở Thái Lan và Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào), cho đến mô hình các doanh nghiệp xã hội Thương mại Công bằng chia lại lợi nhuận cho người sản xuất. Trong khu vực Đông Nam Á, các doanh nghiệp đang gia tăng cam kết thực hiện các trách nhiệm xã hội.

Cốt lõi của mọi doanh nghiệp cần phải là ý thức rõ và thực thi nghĩa vụ tôn trọng các quyền căn bản của con người mang tính phổ quát, và trả thù lao ở mức đủ để người lao động có thể thực hiện những quyền này.

Thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR), vận dụng các tiếp cận tự nguyện và tự kiểm soát giúp giải quyết mối quan tâm chung về bảo vệ uy tính của doanh nghiệp đang mang lại những bước tiến mới, và đây đang trở thành một xu hướng phổ biến trong khu vực.

Hơn thế nữa, các chiến lược chia sẻ giá trị chung đã tiếp cận khôn ngoan hơn, giúp chỉ ra những nơi mà doanh nghiệp và xã hội có thể mang lại lợi ích cho nhau. Các mô hình kinh doanh bao trùm, phổ biến nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp giải quyết tình trạng đói nghèo, thông qua hợp tác giữa các công ty với các cộng đồng nghèo cùng tham gia một chuỗi giá trị.

Mặc dầu vậy, những mô hình này không thể giải đáp hết mọi vấn đề.

Mô hình hỗn hợp (hybrid) và mô hình doanh nghiệp xã hội theo đuổi mục tiêu kép gồm bền vững về tài chính và đóng góp cho xã hội, có thể giúp giải phóng doanh nghiệp khỏi sự chuyên chú thái quá vào tối ưu hóa lợi nhuận. Đây chính là tương lai của doanh nghiệp.

Các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp xã hội và cộng đồng doanh nghiệp rộng hơn có thể giúp phát triển và nhân rộng những mô hình này.

Bạn đọc quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo về tương lai của doanh nghiệp ASEAN do Oxfam thực hiện tại đây.

Tin mới lên