Hồ sơ VNF

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

(VNF) - Chính phủ vừa trình lên Quốc hội báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Một số nội dung quy định trong Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan có phạm vi điều chỉnh và nội dung chưa thống nhất, thiếu đồng bộ. (Ảnh minh họa)

Báo cáo nêu rõ Chính phủ đã chủ động tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành kịp thời các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Cùng với đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị đã được thể chế hóa đồng bộ, kịp thời.

Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị vẫn còn những hạn chế.

Cụ thể, một số chủ trương, chính sách của Đảng có tính chất định hướng lâu dài, có tính chiến lược nhưng chưa được thể chế hóa kịp thời do việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đầy đủ.

Một số nội dung quy định trong Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan có phạm vi điều chỉnh và nội dung chưa thống nhất, thiếu đồng bộ.

Các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương còn chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời. Văn bản quy phạm pháp luật quy định về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai còn chưa được rà soát, hệ thống hoá thường xuyên và kịp thời.

Ngoài ra, các quy định về biện pháp, chế tài xử lý vi phạm pháp luật chưa đầy đủ, thiếu quy định về trách nhiệm, hành chính, hình sự để răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Được biết, những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 tại đây.

Tin mới lên