Tài chính tiêu dùng

Bảo Minh (BMI) trình ĐHCĐ nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) năm 2019, hãng bảo hiểm này sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương nới room và nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài lên đến 100%.

Bảo Minh (BMI) trình ĐHCĐ nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%

Bảo Minh (BMI) trình ĐHCĐ nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài tại Bảo Minh là 49% vốn điều lệ.

Theo báo cáo thương niên 2017, cổ đông hiện hữu tại Bảo Minh bao gồm: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước chiếm 50,7% cổ phần; Tập đoàn tài chính bảo hiểm AXA-Pháp chiếm 16,65% cổ phần, Công ty TNHH Firstland (Tập đoàn Chevalier) chiếm 5,65% cổ phần, cán bộ nhân viên Bảo Minh và cổ đông bên ngoài chiếm 27% cổ phần.

Báo cáo của HĐQT Bảo Minh cho thấy năm 2018, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo Minh còn khá thấp so với thị trường, doanh thu của Bảo Minh tăng chậm tại các thị trường lớn như TP. HCM và Hà Nội.

Hiện nay, thị phần của Bảo Minh là 7,8% và thấp hơn các công ty bảo hiểm như PVI, Bảo Việt và PTI, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Năm 2019, hãng bảo hiểm này phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân từ 7% trở lên với tổng doanh thu đạt 4.467 tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ 60 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ tối thiểu đạt 10%/năm.

Tin mới lên