Học thuật

Bentham Jeremy là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu về nhà khoa học Bentham Jeremy.

Bentham Jeremy là ai?

Bentham Jeremy (1748-1832) nhà khoa học xã hội người Anh.

Bentham Jeremy (1748-1832) là nhà khoa học xã hội người Anh. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ việc áp dụng các phương pháp toán để phân tích kết quả quan sát ngay từ khi chưa có số liệu thống kê.

Mục tiêu của ông là vận dụng phương pháp thực nghiệm (rút ra từ vật lý học) vào quá trình suy luận trong môn đạo đức học. Mô hình tổ chức lại xã hội do ông đè xướng được chỉ đạo bởi nguyên lý hạnh phúc cao nhất, nghĩa là cần thực hiện những hoạt động đem lại mưc hạnh phúc cao nhất cho xã hội. Bentham được coi là nhà cải cách nhờ những công trình viết về các cuộc cải cách xã hội lớn ở Anh vào nửa đầu thế kỷ 19.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Bentham Jeremy có hai sự nghiệp lớn: triết học và luật pháp.

Về triết học, ông nổi bật với thuyết vị lợi, hay còn gọi là chủ nghĩa công lợi; ông được coi là cha đẻ trường phái triết học này. Triết học của ông chủ yếu dựa vào các nhà tư tưởng trước Cách mạng Pháp.

Về luật pháp, như đã nói ở trên, trước ông làm luật sư, sau ông trở thành người cải cách pháp luật. Ấy là chưa kể ông có những cải cách về xã hội.

Tin mới lên