Bất động sản

Bình Định quy hoạch các dự án giải trí mới để thu hút đầu tư

(VNF) - Định hướng của Bình Định là tập trung phát triển du lịch biển đảo, du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh, du lịch cộng đồng…; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng, cơ sở lưu trú, khu vui chơi - giải trí.

Bình Định quy hoạch các dự án giải trí mới để thu hút đầu tư

Bình Định sẽ quy hoạch thêm các dự án khu vui chơi - giải trí để thu hút đầu tư (Ảnh: Nguyễn Dũng)

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành có liên quan rà soát các dự án xây dựng các khu vui chơi – giải trí chậm tiến độ, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành; đồng thời tổ chức khảo sát, quy hoạch thêm các dự án mới để thu hút đầu tư.

Theo đó, đối với các dự án vui chơi – giải trí trong địa bàn khu kinh tế, giao Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ theo quy định; tổ chức khảo sát, quy hoạch thêm các dự án mới để thu hút đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Đối với các dự án vui chơi – giải trí ngoài khu kinh tế, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ theo quy định; Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, quy hoạch thêm các dự án mới để thu hút đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Phát triển du lịch Bình Định trở thành nền kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 – 2025”, UBND tỉnh Bình Định đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân về vị trí, vai trò của du lịch đối với phát triển tỉnh nhà. Đồng thời, quan tâm đầu tư phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mới trong đó tập trung vào các loại hình du lịch thế mạnh.

Cụ thể, tập trung phát triển du lịch biển đảo, du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh, du lịch cộng đồng…; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng, cơ sở lưu trú, khu vui chơi - giải trí; chú trọng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin trên lĩnh vực du lịch.

 

Tin mới lên