Tiêu điểm

Bộ Công Thương miễn nhiệm Tổng giám đốc VEAM

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã họp và thống nhất thông qua chủ trương miễn nhiệm người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đối với ông Trần Ngọc Hà.

Bộ Công Thương miễn nhiệm Tổng giám đốc VEAM

Đề nghị miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà

Sau khi họp bàn, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương ban hành nghị quyết, trong đó thống nhất thông qua chủ trương miễn nhiệm người đại diện vốn nhà nước tại VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương giao Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương cũng giao văn phòng ban cán sự đảng bộ có văn bản đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương xem xét xử lý về mặt đảng đối với ông Trần Ngọc Hà phù hợp với việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM và miễn nhiệm người đại diện vốn nhà nước VEAM, chức danh thành viên HĐQT VEAM của ông Trần Ngọc Hà. 

Trước đó, ngày 1/4/2019, VEAM công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước rằng hội đồng quản trị VEAM đã chính thức ban hành nghị quyết ngày 29/3/2019 về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà.

VEAM cũng có báo cáo gửi Bộ Công Thương về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà.

Sau khi phân tích những tồn tại, thiếu sót trong việc kinh doanh thương mại và tiền gửi năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; kinh doanh nhập khẩu 1.500 bộ linh kiện ô tô Changan (Trung Quốc); việc mua 3.000 bộ linh kiện xe Hyundai của Tập đoàn Thành Công để sản xuất, lắp ráp năm 2017; nhập khẩu, kinh doanh 2.010 bộ linh kiện xe Hyundai 72, Hội đồng quản trị VEAM đã quyết định (bằng hình thức bỏ phiếu) bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà. 

Kết quả có 4/6 thành viên hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý bãi nhiệm và 2/6 thành viên không đồng ý bãi nhiệm. 

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, theo quy định, hội đồng quản trị VEAM đã ban hành nghị quyết và quyết định về việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà.

Tin mới lên