Tài chính

Bộ Giao thông vận tải được giao 5.165 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2019

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải 5.164,396 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2019. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 4.393,147 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ 771,249 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải được giao 5.165 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2019

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải 5.165 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2019

Tại Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16/7/2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải 5.164,396 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2019. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 4.393,147 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ 771,249 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao, quyết định giao cho Bộ Giao thông vận tải chi tiết danh mục, mức vốn kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương năm 2019 của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình;

Đồng thời, chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019; định kỳ hằng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục, mức vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải thông báo cho các đơn vị danh mục, mức vốn từng dự án, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước theo quy định gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/7/2019.

Tin mới lên