Tiêu điểm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gói hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 61.500 tỷ đồng

(VNF) - Gói hỗ trợ an sinh xã hội được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất trong cuộc họp Chính phủ hôm nay (1/4) có giá trị lên tới 61.580 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gói hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 61.500 tỷ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gói hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 61.500 tỷ đồng

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo về các nội dung lớn liên quan đến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo ông Dũng, việc hỗ trợ thực hiện trên 4 nguyên tắc chủ yếu. Một là hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch bệnh.

Hai là nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

Ba là việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Bốn là ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách tại nghị quyết.

Các nội dung hỗ trợ gồm: hỗ trợ thêm (ngoài mức trợ cấp thường xuyên) 500.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020) cho các đối tượng là người có công với cách mạng (1,135 triệu người) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6.470 tỷ đồng, tổng số người được hỗ trợ 4,315 triệu người.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020) cho các đối tượng là hộ nghèo (984.000 hộ), hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6.730 tỷ đồng, tổng số hộ được hỗ trợ 2.244.000 hộ.

Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020) cho các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 5.400 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 1 triệu lao động.

Người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động. Dự kiến số tiền cho vay là 16.200 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ 3 triệu lao động.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020) cho đối tượng là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 2.280 tỷ đồng, tổng số hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ 760.000 hộ.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020) cho các đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 15.000 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 5 triệu lao động.

Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên tại nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Bên cạnh đó, có 2 chính sách hỗ trợ đặc thù và cho áp dụng quy trình đơn giản hóa tạo điều kiện người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Một là người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa không quá 12 tháng khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trở lên (kể cả lao động ngừng việc). Dự kiến số tiền được tạm dừng khoảng 6.500 tỷ đồng.

Hai là cho phép người sử dụng lao động được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến số tiền được hỗ trợ là 3.000 tỷ đồng.

Tin mới lên