Tiêu điểm

Bộ Nội vụ: 17 sở, ngành có thể bị sáp nhập, hợp nhất với nhau

(VNF) – Trong số 21 sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc, chỉ có 4 sở được Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước là Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và xã hội. Còn 17 sở, ngành còn lại giao cho địa phương quyết định hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại theo từng tình hình.

Bộ Nội vụ: 17 sở, ngành có thể bị sáp nhập, hợp nhất với nhau

17 sở, ngành có thể bị sáp nhập, hợp nhất với nhau

Hà Nội và TP. HCM không quá 20 sở, ngành

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo về việc hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, có 3 phương án về khung số lượng các sở. Phương án 1, quy định Hà Nội, TP. HCM không quá 20 sở, ngành; các tỉnh còn lại từ 17- 19 sở, ngành. Thực hiện phương án này cả nước sẽ giảm tối thiểu 46 sở, ngành.

Phương án 2, Hà Nội, TP. HCM không quá 20 sở, ngành; các tỉnh, thành còn lại không quá 17-18 sở, ngành. Cả nước giảm tối thiểu 88 sở, ngành.

Phương án 3, sắp xếp các sở, ngành không vượt quá số lượng hiện có. Hạn chế của phương án này là địa phương không chủ động và thực hiện quyết liệt thì sẽ không tinh giảm được đầu mối.

"Để đảm bảo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy có lộ trình, tránh xáo trộn lớn, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1", tờ trình nêu.

17 sở, ngành có thể bị sáp nhập, hợp nhất

Đối với 17 sở đang tổ chức thống nhất trong cả nước hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất chia thành ba nhóm.

Nhóm thứ nhất là 4 sở được đề xuất giữ nguyên nhằm bảo đảm ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hoặc sở tham mưu quản lý chuyên ngành, chuyên sâu có tính ổn định cao. Đó là các sở: Tư pháp; Tài nguyên Môi trường; Lao động - Thương binh Xã hội; Y tế.

Nhóm thứ hai là 10 sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp giữ ổn định hoặc hợp nhất, gồm các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông.

Nhóm thứ ba là các cơ quan cũng được đề xuất giao cho cấp tỉnh chủ động giữ ổn định hoặc thí điểm hợp nhất, cụ thể: Sở nội vụ với Ban tổ chức; Thanh tra tỉnh với Ủy ban kiểm tra; Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất quy định đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương, trong đó có Sở Quy hoạch – Kiến trúc thuộc UBND TP. Hà Nội và TP. HCM; 3 sở khác do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập là Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch (căn cứ vào tiêu chí, các tỉnh chủ động thành lập hoặc không).

Lý giải về việc hợp nhất, sáp nhập sở

Phân tích cơ sở của việc sáp nhập các sở, ngành, Bộ Nội vụ cho rằng Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính chức năng, nhiệm vụ có mối quan hệ liên thông với nhau.

Việc hợp nhất 2 sở này sẽ tạo điều kiện cho việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách và một số lĩnh vực liên quan được hiệu quả hơn. Nếu hợp nhất 2 cơ quan này, sở mới sẽ có tên gọi là Sở Tài chính – Kế hoạch.

Về hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng, theo Bộ Nội vụ, việc hình thành và phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông.

Vì vậy, việc hình thành một cơ quan quản lý thống nhất hai lĩnh vực này sẽ bảo đảm nâng cao tính hiệu quả, khắc phục những bất cập chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị. Trường hợp hợp nhất các sở này thì có tên gọi mới là Sở Giao thông vận tải – Xây dựng.

Cũng theo Bộ Nội vụ, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn có thể được hợp nhất với Sở Công thương. Lý do của đề xuất này là quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nhiều tỉnh, thành sẽ khiến yêu cầu quản lý nhà nước về nông nghiệp so với các ngành, lĩnh vực khác là không lớn nên không cần thiết thành lập một sở chuyên trách. Nếu được hợp nhất, cơ quan mới sẽ là Sở Công nghiệp, Nông nghiệp và Thương mại.

Sở Thông tin Truyền thông được đề xuất hợp nhất với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Bộ Nội vụ cho rằng, tại một số tỉnh có địa bàn nhỏ, dân số ít thì yêu cầu quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in và phát hành, bưu chính, viễn thông… không lớn, không cần thiết duy trì một sở tham mưu chuyên trách về các lĩnh vực nêu trên.

Do các lĩnh vực khoa học, công nghệ có liên quan mật thiết với ứng dụng, tương đồng với lĩnh vực giáo dục, Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Giáo dục Đào tạo. Tên gọi sở mới sau khi hợp nhất sẽ là Sở Giáo dục và Khoa học, Công nghệ.

Tin mới lên