Tài chính

Bộ Tài chính bác đề xuất dùng 2.514 tỷ đồng lợi nhuận của PVN để bù chi phí cho PVEP

(VNF) – Trong văn bản trả lời Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã không đồng ý với kiến nghị của PVN được giữ lại một phần lợi nhuận sau thuế 2017 là 2.514 tỷ đồng (không nộp ngân sách) để thực hiện phân bổ chi phí dự án không thành công năm 2014 cho PVEP.

Bộ Tài chính bác đề xuất dùng 2.514 tỷ đồng lợi nhuận của PVN để bù chi phí cho PVEP

PVN tính dùng 2.514 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 2017 để phân bổ chi phí các dự án không thành công của PVEP trong năm 2014

Theo Bộ Tài chính, đối với việc phân bổ chi phí năm 2014 của VPEP, Thủ tướng đã có ý kiến tại Thông báo 402/TB-VPCP ngày 30/8/2017 của Văn phòng Chính phủ: yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 1347/VPCP-KTTH ngày 30/6/2016.

Tại Công văn số 1347, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý về chủ trương với đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 283/BCT-TCNL ngày 16/6/216 theo hướng phân bổ chi phí các dự án không thành công năm 2014 của PVEP là 5.623 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận PVEP đã nộp về PVN là 4.190 tỷ đồng.

"Như vậy, đề xuất của PVN về việc phân bổ chi phí các dự án không thành công năm 2014 của PVEP từ phần lợi nhuận sau thuế năm 2017 của PVN là chưa phù hợp với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 1347", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Bộ Tài chính yêu cầu PVN nộp bổ sung 2.514 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Cũng theo Bộ Tài chính, tại công văn số 816/VPCP-KTTH ngày 4/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo: việc xử lý, phân bổ các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí không thành công năm 2014 của PVEP cũng như những năm tiếp theo phải trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và định hướng sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - PVN phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật này, phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp về ngân sách nhà nước.

"Như vậy, kiến nghị của PVN được giữ lại một phần lợi nhuận sau thuế 2017 là 2.514 tỷ đồng (không nộp ngân sách) để thực hiện phân bổ chi phí dự án không thành công năm 2014 cho PVEP là không phù hợp quy định của Luật số 69/2014/QH13 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại công văn 816/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ", Bộ Tài chính nêu rõ.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo PVN bổ sung số lợi nhuận còn lại này vào số nộp ngân sách năm 2017.

Theo báo cáo của PVEP, tính đến ngày 29/11/2017, Tổng công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu/condensate năm 2017 khi cán mốc khai thác 3,55 triệu tấn trên tổng sản lượng toàn mỏ bao gồm cả các bên Liên doanh là 8,01 triệu tấn.

Đây là chỉ tiêu cuối cùng về sản lượng khai thác mà PVEP tiếp tục hoàn thành trước kế hoạch, về đích sớm 32 ngày, qua đó chính thức hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 (gồm các chỉ tiêu sản lượng: dầu, khí và cộng gộp) do PVN giao.

Trước đó, PVEP đã hoàn thành sản lượng khí 843 triệu m3 phần PVEP trên tổng 2.795 triệu m3 toàn mỏ ngày 8/10/2017, về đích sớm trước kế hoạch 84 ngày. Ngày 17/11/2017, PVEP đã hoàn thành trước kế hoạch 44 ngày chỉ tiêu sản lượng khai thác tổng quy dầu đạt 4,40 triệu tấn phần PVEP/10,81 triệu tấn quy dầu toàn mỏ.

PVEP cũng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao. Cụ thể, tổng doanh thu đến hết tháng 11 ước đạt 30.988 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7.843 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm.

Tin mới lên