Công trường xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long