Công ty Việt Nam chi 135 triệu USD mua 3 trang trại ở Australia