Cổ phần PV Oil dự kiến chào bán cho nhà đầu tư chiến lược