Cổ phần do nhà nước sở hữu tại Licogi được chuyển giao về SCIC