Tiêu điểm

Các quy hoạch được duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực được điều chỉnh nội dung

(VNF) – Đây là một trong những nội dung của nghị quyết giải thích Luật Quy hoạch do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Các quy hoạch được duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực được điều chỉnh nội dung

Ảnh minh họa

Mặc dù Luật Quy hoạch có hiệu lực từ đầu năm 2019 tuy nhiên việc triển khai luật còn khó khăn.

Nguyên nhân là trong quá trình triển khai thực hiện còn có cách hiểu khác nhau về một số quy định của luật. Do đó, Chính phủ có tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết để giải thích Luật Quy hoạch.

Việc giải thích tập trung 3 điểm: giải thích quy định về mối quan hệ giữa các loại quy hoạch tại khoản 1 điều 6; căn cứ lập quy hoạch ở khoản 2 điều 20; điểm c khoản 1 điều 59 về thực hiện chuyển tiếp các quy hoạch được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Theo nội dung của Luật Quy hoạch, quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch khác, gồm: quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Quy hoạch cao hơn sẽ là cơ sở để lập quy hoạch thấp hơn.

Điều này dẫn đến cách hiểu là khi quy hoạch cao hơn chưa được phê duyệt thì các quy thấp hơn chưa thể thực hiện.

Nhiều bộ, ngành và địa phương cho rằng các quy hoạch phải được lập đồng thời thì mới đảm bảo tiến độ lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giải thích khoản 1 điều 6 và khoản 2 điều 20 như sau: Việc triển khai lập các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào hoàn thành trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước.

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các ngành, các cấp, các địa phương, bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các quy hoạch. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có sự chưa phù hợp thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Đối với vấn đề chuyển tiếp, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích điểm c khoản 1 điều 59 Luật Quy hoạch như sau: Trong quá trình thực hiện, các quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực - mà theo Luật Quy hoạch sẽ phải tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (mà các quy hoạch tích hợp này chưa được phê duyệt) - thì được điều chỉnh nội dung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch phải tích hợp được phê duyệt.

Việc điều chỉnh thực hiện theo quy định của các luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đồng ý thông qua nghị quyết giải thích 3 điều của Luật Quy hoạch theo hướng trên.

Tin mới lên