Tài chính

Cặp đôi cổ phiếu HAG – HNG tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo

(VNF) - Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố thông tin về việc tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG và cổ phiếu HNG, đồng thời sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với bộ đôi cổ phiếu này sau khi có báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2019.

Cặp đôi cổ phiếu HAG – HNG tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu đến giữa năm 2021 sẽ hết nợ.

Theo đó, ngày 30/08/2019, HoSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là -516,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -728,17 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo tài chính còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc “Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu”.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm, đồng thời Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Do đó, HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo 

Cùng với HAG, HNG cũng bị đưa vào diện cảnh báo với lý do tương tự.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là -743,90 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -640,53 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Như vậy, HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 92/QĐ-SGDHCM ngày 02/04/2019 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của công ty.

Tin mới lên