Tiêu điểm

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng ‘đội sổ’

(VNF) – Kết quả rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trực tiếp là Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương) cho thấy trong 14 bộ tiến hành cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng có tỷ lệ cắt giảm thấp nhất.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng ‘đội sổ’

Một số Bộ chỉ rà soát điều kiện kinh doanh ở cấp độ chung mà chưa rà soát ở cấp độ điều kiện cháu chắt

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6%, vượt 10,6% so với yêu cầu). Với kết quả này, nhìn chung các Bộ đã hoàn thành việc cắt bỏ, đơn giản hoá điều kiện đầu tư, kinh doanh trong năm 2018.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định có sự khác biệt về cách tính toán số lượng điều kiện kinh doanh giữa các Bộ.

Nếu chia theo cấp độ (cấp độ chung; điều kiện kinh doanh con; điều kiện kinh doanh cháu, chắt) hay nói một cách hình tượng là rà soát ở cấp độ cây, cành, lá thì một số Bộ chỉ rà soát điều kiện kinh doanh ở cấp độ chung (cấp độ cây), chứ chưa rà soát tới điều kiện kinh doanh con, cháu, chắt (cấp độ cành, lá). Cũng có một số rất ít Bộ rà soát sâu tới cấp độ cháu, chắt (cấp độ lá).

Vì thế, có sự không thống nhất giữa các Bộ, ngành trong tính toán số lượng điều kiện kinh doanh.

Kết quả rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trung bình tỷ lệ bãi bỏ, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh của các Bộ đạt 32%.

Có 2 Bộ đạt vượt mức yêu cầu, gồm: Nông nghiệp phát triển nông thôn (73%); Y tế (55%); có 2 Bộ về cơ bản đạt yêu cầu, gồm: Công Thương (47%); Xây dựng (44%);

Có 3 Bộ có kết quả bãi bỏ, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh đạt từ 31-40%, gồm: Lao động thương binh xã hội (40%); Tài nguyên môi trường (38%); Giao thông vận tải (36%).

Có 5 Bộ đạt kết quả từ 11-30%, gồm: Khoa học công nghệ (26%); Văn hoá thể thao du lịch và Tài chính (cùng đạt 20%); Giáo dục đào tạo (18%); Thông tin truyền thông (14%).

Có 2 Bộ đạt kết quả dưới 10%, gồm: Tư pháp (6%); Quốc phòng (4%).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý phương pháp kiểm đếm như trên mới tính tới “điều kiện kinh doanh con – cấp độ cành”, chứ chưa bao quát được đến hết tới “điều kiện kinh doanh cháu, chắt - cấp độ lá”.

Mặt khác, Bộ cũng nhấn mạnh rằng trong phương pháp kiểm đếm của một số Bộ, nhiều điều kiện kinh doanh sửa đổi (có thể chỉ là sửa câu chữ, cách diễn đạt, hoặc không tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp,…) nhưng vẫn được tính vào tỷ lệ điều kiện kinh doanh bãi bỏ, đơn giản hoá.

Tin mới lên