Học thuật

Cấu trúc thị trường là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu cấu trúc thị trường (market structure) là gì?

Cấu trúc thị trường là gì?

Cấu trúc thị trường (market structure) là khái niệm để chỉ cách thức tổ chức của thị trường

Cấu trúc thị trường (market structure) là khái niệm để chỉ cách thức tổ chức của thị trường. Các lý thuyết về thị trường đặc biệt chú ý tới những phương diện thị trường có tầm quan trọng với hành vi của người bán và người mua, cũng như hiệu quả thị trường.

Có ba đặc trưng về cấu trúc có tầm quan trọng chiến lược, liên quan đến cách ứng xử thị trường và hiệu quả thị trường.

Mức độ tập trung người bán và người mua tính bằng số người bàn, số người mua và phân phối quy mô tương đối của họ

Điều kiện gia nhập thị trường tức những lợi thế của nhà cung cấp hiện có trên thị trường so với số người mới gia nhập hàng rào cản trợ sự gia nhập tạo ra;

Bản chất của sản phẩm cung ứng tức sản phẩm có đồng nhất không, có là đối tượng của chiến lược phân biệt sản phẩm không.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các nhà kinh tế căn cứ vào mức độ cạnh tranh hay mức độ độc quyền và chia ra các cấu trúc thị trường sau: Cạnh tranh hoàn hảo (perfect competition), Độc quyền (monopoly), Cạnh tranh độc quyền (monopolistic competition), Độc quyền nhóm (oligopoly).

Tin mới lên