Học thuật

Chi phí thay thế là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Chi phí thay thế (replacement cost) là gì?

Chi phí thay thế là gì?

Chi phí thay thế (replacement cost) là chi phí để thay thế một tài sản, chẳng hạn một chiếc máy.

Chi phí thay thế (replacement cost) là chi phí để thay thế một tài sản, chẳng hạn một chiếc máy. Khác với chi phí lịch sử - chi phí ban đầu phải bỏ ra để mua một tài sản – chi phí thay thế phải bao gồm cả tác động của lạm phát khi chúng làm tăng giá tài sản theo thời gian.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chi phí thay thế có thể là chi phí để thay thế một tài sản của một công ty bằng một tài sản khác có cùng giá trị hoặc bằng nhau, nơi tài sản được thay thế có thể là một tòa nhà, chứng khoán đầu tư, các khoản phải thu hoặc các khoản nợ. Chi phí thay thế có thể thay đổi, tùy thuộc vào sự thay đổi về giá trị thị trường của tài sản và bất kỳ chi phí nào khác cần thiết để tài sản có thể sẵn sàng sử dụng. Kế toán sử dụng khấu hao giảm giá trị và tính chi phí của tài sản trong suốt cuộc đời của nó.

Thay thế một tài sản có thể là một quyết định tốn tiền, vì thế các công ty phải phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV) của dòng tiền ra và dòng tiền vào trong tương lai để đưa ra quyết định mua hàng. Khi tài sản được mua, công ty sẽ phải xác định tuổi thọ hữu ích cho tài sản và khấu hao cùng chi phí của tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích.

Tin mới lên