Học thuật

Chỉ số giá Laspeyres và Chỉ số giá Paasche là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu chỉ số giá Laspeyre (Laspeyres price index) và chỉ số giá Paasche (Paasche price index)

Chỉ số giá Laspeyres và Chỉ số giá Paasche là gì?

Chỉ số giá Laspeyres và Chỉ số giá Paasche là gì?

Chỉ số giá Laspeyres là gì?

Chỉ số giá Laspeyres (Laspeyres price index) là chỉ số giá bình quân gia quyền sử dụng quyền số là lượng hàng của năm gốc.

Chỉ số giá Laspeyres được tính theo công thức: Ip = ∑(p1q0)/∑(p0q0)

Trong đó Ip là chỉ số giá Laspeyres, p0 là giá sản phẩm trong thời kỳ gốc, p1 là giá sản phẩm trong thời kỳ hiện tại, còn q0­ là lượng hàng của kỳ gốc. Vì lượng hàng (q0) được giả định là không thay đổi, nên chỉ số giá Laspeyres chỉ thay đổi khi giá cả thay đổi.

Chỉ số giá Paasche là gì?

Chỉ số giá Paasche (Paasche price index) là chỉ số giá được gia quyền bằng lượng hàng của năm hiện hành.

Dưới dạng công thức, chúng ta có thể viết: Ip = ∑(p1q1)/∑(p0q0)

Trong đó Ip là chỉ số giá Paasche, p0 là giá sản phẩm trong thời kỳ gốc, p1 là giá sản phẩm trong thời kỳ hiện hành, còn q1 là lượng hàng của thời kỳ hiện hành được dùng làm quyền số và vì vậy không thay đổi.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên