Học thuật

Chiến lược phát triển là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu chiến lược phát triển (development strategy) là gi?

Chiến lược phát triển là gì?

Chiến lược phát triển (development strategy) là phương pháp, đường lối xử lý vấn đề chậm phát triển dựa trên một mô hình tăng trưởng nào đó.

Chiến lược phát triển là gì?

Chiến lược phát triển (development strategy) là phương pháp, đường lối xử lý vấn đề chậm phát triển dựa trên một mô hình tăng trưởng nào đó.

Có nhiều chiến lược phát triển khác nhau như chiến lược phát triển công nghiệp, chiến lược thay thế nhập khẩu, chiến lược định hướng xuất khẩu, chiến lược tăng trưởng cân đối, chiến lược dựa trên tài nguyên thiên nhiên, chiến lược tự lực cánh sinh v.v...

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các chiến lược phát triển

Có ba chiến lược phát triển cơ bản

Gia tăng

Cách tiếp cận chậm nhưng ổn định (không cố gắng nhảy vọt) hướng đến một kết quả đã đề ra từ trước

Tiến hóa

Cách tiếp cận chậm nhưng ổn định (không cố gắng nhảy vọt) trong đó không có kết quả cuối cùn được hình thành từ trước nhưng mỗi thiết kế hoặc sản phẩm lần lượt là kết quả của bước trước đó 

Nhảy vọt

Chuyển đổi tất cả thông qua một cách tiếp cận ngay lần đầu tiên.

Tin mới lên