Tài chính

Chìm trong thua lỗ và nợ nần, COMA bị giám sát tài chính đặc biệt

(VNF) - Thua lỗ nhiều năm liên tiếp, không còn khả năng thanh toán nợ đến hạn, không bảo toàn được vốn nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp... COMA bị Bộ Tài chính đề nghị giám sát tài chính đặc biệt.

Chìm trong thua lỗ và nợ nần, COMA bị giám sát tài chính đặc biệt

Chìm trong thua lỗ và nợ nần, COMA bị giám sát tài chính đặc biệt

Bộ Tài chính vừa có ý kiến trả lời công văn số 3102/BXD-QLDN ngày 26/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Công ty Cổ phần (COMA).

Theo đó, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Xây dựng phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019 đối với COMA do kết quả kinh doanh năm 2019 thua lỗ, lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2019 là 297,8 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong những năm gần đây, tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của COMA gặp nhiều khó khăn, doanh thu liên tục giảm và lợi nhuận âm liên tiếp trong 3 năm.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, năm 2019 doanh thu của tổng công ty đạt 98,3 tỷ đồng, bằng 80,82% so với năm 2018. Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp âm 82,7 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 297,7 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ của doanh nghiệp dẫn đến vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2019 âm 45,5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng công ty đã không bảo toàn được vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Về khả năng thanh toán, tại thời điểm ngày 31/12/2019, số dư nợ ngắn hạn là 484,4 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 194,7 tỷ đồng. Số dư nợ ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn 289,6 tỷ đồng, cho thấy tổng công ty không có khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Về hoạt động đầu tư tài chính, tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 153,3 tỷ đồng không thay đổi so với năm 2018, trong đó cổ tức, lợi nhuận được chia là 850 triệu đồng. Tỷ suất cổ tức, lợi nhuận trên tổng giá trị đầu tư ở mức thấp, đạt 0,55%.

Trong số 7 công ty con của COMA, có 3 đơn vị liên tục thua lỗ trong nhiều năm (Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai, Công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh Vật tư thiết bị số 27, Công ty TNHH MTV Sản xuất XNK dịch vụ phát triển nông thôn).

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng công ty chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nộp thuế đối với ngân sách nhà nước, số dư nợ còn phải nộp ngân sách nhà nước tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 101,3 tỷ đồng.

Do chưa chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 54656/QĐ-CT_QLN về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với COMA.

Chính vì những lý do nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với COMA và chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại COMA thực hiện nghiêm các kiến nghị của Bộ Tài chính liên quan đến tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Tin mới lên