Học thuật

Chính sách kích cầu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu chính sách kích cầu (pum priming) là gì?

Chính sách kích cầu là gì?

Chính sách kích cầu (pum priming) là khoản chi tiêu của chính phủ được hoạch định để kích thích tổng cầu và thông qua hiệu ứng nhân tử, cơ chế tăng tốc để tạo ra mức gia tăng lớn hơn nhiều của thu nhập quốc dân

Chính sách kích cầu (pum priming) là khoản chi tiêu của chính phủ được hoạch định để kích thích tổng cầu và thông qua hiệu ứng nhân tử, cơ chế tăng tốc để tạo ra mức gia tăng lớn hơn nhiều của thu nhập quốc dân. Khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, chính phủ không phải tăng chi tiêu đến mức đủ để bù lại mức thâm hụt sản lượng (chênh lệch giữa sản lượng tiềm năng và sản lượng thực hiện), mà chỉ cần tăng chi tiêu đến mức đủ để tạo ra làn sóng lạc quan trong nền kinh tế. Làn sóng lạc quan này sẽ làm cho khu vực tư nhân chi tiêu nhiều hơn và nền kinh tế tiến tới trạng thái cân bằng toàn dụng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chính sách kích cầu liên quan đến lý thuyết kinh tế Keynes (đặt theo tên nhà kinh tế học John Maynard Keynes). Lý thuyết này cho rằng sự can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế, nhằm tăng nhu cầu tổng thể, có thể dẫn đến một sự thay đổi tích cực trong nền kinh tế. Điều này được dựa trên tính chất chu kỳ của tiền trong nền kinh tế, trong đó chi tiêu của một người liên quan trực tiếp đến thu nhập của người khác và việc tăng thu nhập dẫn đến tăng chi tiêu tiếp theo.

Tin mới lên