Học thuật

Chính sách thích ứng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Chính sách thích ứng (accommodating policies) là gì?

Chính sách thích ứng là gì?

Chính sách thích ứng (accommodating policies) là những chính sách được thực hiện nhằm trung hòa ảnh hưởng tiêu cực của các chính sách khác hoặc ảnh hưởng bất lợi do các cú sốc gây ra.

Chính sách thích ứng (accommodating policies) là những chính sách được thực hiện nhằm trung hòa ảnh hưởng tiêu cực của các chính sách khác hoặc ảnh hưởng bất lợi do các cú sốc gây ra. Ví dụ, chính sách tiền tệ là chính sách thích ứng để loại trừ ảnh hưởng làm tăng lãi suất của chính sách tài chính mở rộng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chính sách tiền tệ nhắm vào hai mục tiêu là lãi suất và lượng cung tiền. Thông thường, không thể thực hiện đồng thời hai mục tiêu này. Chỉ để điều tiết chu kỳ kinh tế ở tình trạng bình thường, thì mục tiêu lãi suất được lựa chọn. Còn khi kinh tế quá nóng hay kinh tế quá lạnh, chính sách tiền tệ sẽ nhằm vào mục tiêu trực tiếp hơn, đó là lượng cung tiền.

Tin mới lên